DISCLAIMER

Deze website is momenteel in ontwikkeling

Disclaimer voor https://www.schaafaccountancy.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.schaafaccountancy.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Schaaf Accountancy & Advies. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Hoewel aan het opmaken, samenstellen en onderhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is en wordt besteed, aanvaardt Schaaf Accountancy & Advies geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen voorts geen rechten worden ontleend. De informatie is algemeen van aard en derhalve niet toegesneden op een individuele vraag of casus; financieel/fiscaal advies is maatwerk: leg uw concrete vraag dan ook voor aan een professional van Schaaf Accountancy & Advies.

Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de content en vormgeving van deze website komen uitsluitend toe aan Schaaf Accountancy & Advies. Er mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schaaf Accountancy & Advies.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Schaaf Accountancy & Advies te mogen claimen of te veronderstellen.

Schaaf Accountancy & Advies streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Schaaf Accountancy & Advies geen controle heeft. Schaaf Accountancy & Advies draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor die informatie, noch betekent een verwijzing naar bepaalde informatie dat Schaaf Accountancy & Advies zich daarmee kan verenigen.

Schaaf Accountancy & Advies behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.schaafaccountancy.nl op deze pagina.